• Home
  • ตามติดทีมงานลิกอร์โซลูชั่น
loading...

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒สภาทนายความจังหวัดทุ่งสงเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม“ชมรมอังคารกันเอง” อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยหมุนเวียนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม #ชมรมอังคารกันเอง#สภาทนายความจังหวัดทุ่งสง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ทีมงานลิกอร์โซลูชั่น เดินทางมาเก็บภาพบรรยากาศ ณ แขวงเภารีสอร์ท หาดแขวงเภา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 🏖️🏝️ เพื่อจัดทำเว็บไซต์และโปรโมทรีสอร์ท ขอบคุณผู้บริหารรีสอร์ทที่ไว้ใจใช้บริการทีมงานลิกอร์โซลูชั่น 🙏🙏🙏 วันที่ 14 กันยายน 2562 ตอนนี้เว็บไซต์ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวดเร็ว ทันใจ ยินดีให้บริการ ชมผลงานได้เลย >>> khwaengphaoresort.com #ลิกอร์โซลูชั่น #รับทำเว็บไซต์ #เขียนโปรแกรม #รับถ่ายรูป #ถ่ายวีดีโอ #ดูแลเพจ #รับทำแอพ #ออกแบบถายใน #ทุ่งสง #ขนอม #นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติเชิญทีมงานลิกอร์โซลูชั่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อไปบรรยายวีธีการใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำรวจจราจร ปภ. บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลมหาราช สสอ. ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง มูลนิธิ ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 63 ชุมชน ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนโดย Application “NST CCTV Alarm 4U” ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช”  📱💻ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช #NSTCCTVAlarm4U #โรงแรมทวินโลตัส#ลิกอร์โซลูชั่น #ทุ่งสง #นครศรีธรรมราช

LINE LOGO SVG