โครงการอบรม พัฒนา Application สำหรับ E-Commerce

24 – 26 มิถุนายน 2563 ลิกอร์โซลูชั่น ได้รับเกียรติ์เชิญเป็นวิทยากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน “โครงการอบรม พัฒนา Application สำหรับ E-Commerce”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LINE LOGO SVG