บรรยายวีธีการใช้งานแอปพลิเคชัน “NST CCTV Alarm 4U”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
ได้ให้เกียรติเชิญทีมงานลิกอร์โซลูชั่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อไปบรรยายวีธีการใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำรวจจราจร ปภ. บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลมหาราช สสอ. ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง มูลนิธิ ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 63 ชุมชน ในโครงการ

“การพัฒนานวัตกรรมระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนโดย Application “NST CCTV Alarm 4U” ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” 

📱💻ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

#NSTCCTVAlarm4U #โรงแรมทวินโลตัส
#ลิกอร์โซลูชั่น #ทุ่งสง #นครศรีธรรมราช

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LINE LOGO SVG